Pobierz aplikacje

Regulamin

REGULAMIN

systemu Kołobrzeski Rower Miejski zwanego również KRM

Pobierz regulamin

[Obowiązuje od 18/07/2018]

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Kołobrzeski Rower Miejski zwanego również KRM (dalej: KRM) uruchomionego w mieście Kołobrzeg. Operatorem KRM jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
  2. Regulamin KRM wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej kolobrzeskirower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
  3. Kontakt:
  4. Nextbike Polska S.A.
   ul. Przasnyska 6b
   01-756 Warszawa
   e-mail: bok@kolobrzeskirower.pl
   tel.: +48 94 721 42 42
   (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).

  5. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, gdzie operatorem jest Nextbike, chyba, że Regulamin danego systemu mówi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/
 2. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z KRM, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie KRM. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie KRM.
  2. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta na portalu internetowym kolobrzeskirower.pl, w aplikacji mobilnej, przy terminalu, a także poprzez kontakt z BOK KRM i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w systemie Kołobrzeski Rower Miejski.
  3. Operator – Nextbike Polska S.A. realizująca usługi związane z obsługą KRM ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
  4. System KRM – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.
  5. Klient – uczestnik Systemu KRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie KRM.
  6. Serwis KRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją KRM.
  7. Biuro Obsługi Klienta (BOK KRM) – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod numerem +48 94 721 42 42, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu BOK KRM zamieszczane są na stronie internetowej www.kolobrzeskirower.pl
  8. Stacja KRM – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie KRM oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal KRM, aplikację mobilną Nextbike oraz kontakt z BOK KRM. Lista Stacji KRM znajduje się na stronie internetowej, aplikacji mobilnej Nextbike oraz na Terminalu KRM.
  9. Terminal KRM – urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach KRM.
  10. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w KRM oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w KRM. W celu usprawnienia procesu wypożyczenia i zwrotu roweru w systemie KRM, Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu KRM: Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
   1. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,
   2. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer, wraz z numerem PIN,
   3. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1572) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,

   Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.kolobrzeskirower.pl. Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru przy terminalu bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c.

  11. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat KRM będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie kolobrzeskirower.pl oraz na terminalach KRM.
  12. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu KRM, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu KRM zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.
  13. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu KRM wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w KRM, której wniesienie stanowi pierwszą wpłatę na poczet kwoty doładowania, zwracana Klientowi w przypadku niewykorzystania i rozwiązania umowy.
  14. Kwota doładowania – opłata w wysokości min. 1zł na poczet wypożyczeń lub innych rozliczeń z Operatorem, wniesiona na Rachunek przedpłacony.
  15. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.
  16. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Kołobrzeg.
  17. Wypożyczenie roweru – wypożyczenie roweru ze Stacji KRM przy pomocy Identyfikatora Klienta. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.
  18. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji KRM. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.
  19. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej. Wypożyczenie roweru zablokowanego przez elektrozamek jest możliwe poprzez Terminal, aplikację mobilną oraz kontakt z BOK KRM.
  20. Aplikacja mobilna Nextbike – program przystosowany do wypożyczania oraz zwrotu rowerów w systemie KRM, umożliwiający korzystanie z systemu. Aplikacja dostępna na urządzeniach z oprogramowaniem iOS, Windows Phone i Android.
 3. Zasady ogólne korzystania z KRM
  1. Warunkiem korzystania z Systemu KRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z KRM jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
  2. Operator wypożycza Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
  3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z Systemu KRM, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Wymagane jest, aby konto, z którego małoletni będzie korzystać zarejestrowane było na rodzica lub opiekuna prawnego, który wystosował do Operatora zgodę na użytkowanie małoletniego z Systemu KRM. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar oraz Kosztach naprawy i odtworzenia roweru w Systemie KRM. Zgodę przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z konta przez osobę małoletnią, w formie skanu pisma powinna być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail bok@kolobrzeskirower.pl, a następnie oryginał należy wysłać pocztą na adres Operatora lub złożyć osobiście w siedzibie Operatora. Zgoda powinna zawierać:
  4. Numer telefonu, na który zarejestrowane jest konto

   imię i nazwisko Użytkownika (rodzica lub opiekuna prawnego)

   Zgodę na użytkowanie z Systemu przez małoletniego

   Imię i nazwisko małoletniego

   Data urodzenia małoletniego

   Odręczny podpis Użytkownika (rodzica lub opiekuna prawnego)

   Data i miejsce wydania zgody

  5. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Po uprzedniej rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednoczesnym wypożyczeniu.
  6. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.
  7. Zasady użytkowania rowerów z fotelikami dziecięcymi zostały opisane w załączniku nr 3.
 4. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
  1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
  2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia, a w przypadku wystąpienia awarii roweru w trakcie wypożyczenia, powinien postępować zgodnie z pkt VII.6 poniżej. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu KRM.
  3. Korzystanie z rowerów Systemu KRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
  4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie rowery wypożyczone przy równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów od momentu wypożyczenia ze Stacji KRM do momentu zwrotu do Stacji KRM. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji KRM do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji KRM.
  5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK KRM, bezzwłocznie po stwierdzeniu kradzieży.
  6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu KRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
  7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych na niego z własnej winy.
  8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu KRM, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Operator jest uprawniony do pobrania kwoty równej kosztom naprawy i odtworzenia z konta doładowania Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie KRM”.
  9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK KRM.
  10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez niszczącego kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
  11. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar.
  12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów KRM samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.
 5. Rejestracja
  1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu KRM jest uprzednia rejestracja Klienta oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
  2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.kolobrzeskirower.pl. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK KRM, Terminal KRM, a także za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem Windows Phone, iOS i Android.
  3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę kolobrzeskirower.pl, aplikację mobilną Nextbike lub kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK KRM wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
   1. imienia i nazwiska,
   2. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,
   3. numeru telefonu komórkowego,
   4. numeru karty kredytowej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia,
  4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu KRM, Klient podaje następujące dane osobowe:
   1. numer telefonu komórkowego.
   2. imię i nazwisko,
   3. numer karty kredytowej w przypadku płatności kartą kredytowej z możliwością obciążenia,
  5. Pozostałe dane wymienione w punkcie 3, podpunkt b Klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzupełnienia danych w ww. terminie, Operator zastrzega sobie prawdo do usunięcia takiego konta z bazy danych użytkowników KRM.

  6. Po zarejestrowaniu konta na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez użytkownika. Po autoryzacji linku konto zostaje zweryfikowane.
  7. Konta Klientów z saldem 0 zł, zawierające niepoprawne dane osobowe, np. numer telefonu, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu KRM.
  8. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu KRM, Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez stronę internetową, aplikację mobilną Nextbike oraz BOK KRM – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu KRM za pomocą wiadomości tekstowej oraz e-mailowej o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w Systemie KRM.
  9. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tekst jednolity U. z 2016 poz. 922) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 w Kołobrzegu. Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i systemu KRM. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: www.kolobrzeskirower.pl. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania systemu KRM i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.
  10. Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy.
  11. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach KRM, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie KRM, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów KRM danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.
  12. Treść poszczególnych transakcji/wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji/wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny KRM. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat, a w przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
  13. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( U. z 2016 poz. 922).
  14. Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba, że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego klienta z Operatorem.
  15. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron KRM oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu KRM.
 6. Formy Płatności
  1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu KRM może być dokonywana poprzez:
   1. obciążenie rachunku karty kredytowej Klienta, lub
   2. zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal kolobrzeskirower.pl lub aplikację mobilną Nextbike; z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora.
  2. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej na kwotę min. 10 zł następuje w momencie rejestracji lub gdy konto nie jest aktywne. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w Terminalu KRM, podczas kontaktu z BOK KRM, a także za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Windows Phone i Android.
  3. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
  4. Na życzenie Klienta Operator przekaże fakturę VAT tylko i wyłącznie za płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.
  5. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.
 7. Wypożyczenie
  1. Wypożyczenie roweru jest możliwe gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się poprzez:
   1. posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,
   2. zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, przy terminalu, poprzez aplikację mobilną Nextbike lub poprzez kontakt z BOK KRM, z której to środki pobierane są automatycznie.
   3. poprzez kontakt z BOK, z której to środki pobierane są automatycznie.

  2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji KRM po uprzednim uruchomieniu Terminala KRM, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala KRM komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu KRM oraz sygnałem dźwiękowym. Wypożyczenia można dokonać również przy pomocy aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem: WindowsPhone, iOS i Android, telefonicznie – dzwoniąc pod numer podany na terminalu: +48 94 721 42 42
  3. Wypożyczenie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury wypożyczenia opisanej w pkt. 2.
  4. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego w wypożyczanym rowerze za pośrednictwem Terminala KRM, aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK KRM. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu KRM, aplikacji Nextbike oraz poprzez kontakt z BOK KRM. Klient zobowiązuje się upewnić, że rower posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z BOK KRM i poinformować o jej braku.
  5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.
  6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia lub używania roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK KRM i odstawienia roweru do najbliższej Stacji KRM.
  7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.
  8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK KRM telefon komórkowy.
  9. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.
  10. Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg.
  11. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji KRM, Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK KRM. Pracownik BOK KRM poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower KRM jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się w Strefie użytkowania. Nie wolno używać rowerów KRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
  12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.
 8. Czas trwania wypożyczenia
  1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
  2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.
 9. Naprawy i Awarie
  1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK KRM maksymalnie w ciągu 12 godzin od wypożyczenia roweru w systemie. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK KRM oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji KRM.
  2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Operator Systemu KRM.
  3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK KRM przez cały czas wypożyczenia roweru.
 10. Zwrot
  1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Na Kliencie spoczywa obowiązek poprawnego zabezpieczenia i zwrócenia roweru w systemie. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do skontaktowania się całodobową Infolinią.
  2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. brak wolnego stojaka w Stacji KRM lub awarii Stacji KRM) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji KRM, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala KRM oraz postępowania zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK KRM.
  3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o którym mowa w punktach X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież.
  4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK KRM maksymalnie do 24 godzin od zdarzenia.
 11. Opłaty
  1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na kolobrzeskirower.pl oraz na Terminalach KRM. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru w Terminalu KRM, poprzez aplikację mobilną Nextbike, kontakt z BOK KRM do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu KRM o przyjęciu zwrotu roweru.
  2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Opłata za jednorazowe wypożyczenie jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe.
  3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych 20 minut.
  4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swój Rachunek przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskania zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
  5. Zwrot środków pozostałych na koncie może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy z Operatorem Systemu KRM kwoty doładowania nie podlegają zwrotowi.
  6. W przypadku otrzymania bonu gratyfikacyjnego lub promocyjnego, kwota doładowania konta Klienta oraz jej przeznaczenie ustalana są przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z takiego doładowania wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie systemu.
 12. Odpowiedzialność
  1. Operator realizuje usługi związane z obsługą KRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
  2. Operator ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi.
  3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora na adres mailowy bok@kolobrzeskirower.pl lub listownie na adres Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
 13. Reklamacje
  1. Zalecany termin złożenia reklamacji wynosi 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
  2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
   1. drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@kolobrzeskirower.pl,
   2. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
   3. osobiście w siedzibie Operatora, Nextbike Polska, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.
  5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
  6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  7. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
  8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
  9. BOK KRM udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
  10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez BOK KRM. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK KRM.
  11. Klient może:
   1. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK KRM w  ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
   2. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
  12. Operator nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  13. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Operator niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.
 14. Odstąpienie od Umowy
  1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
   1. przesłanie do Operatora na adres email: bok@kolobrzeskirower.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
   2. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków jest dokonywany na wskazany przez klienta w wypowiedzeniu numer rachunku bankowego, chyba, że Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, jednak Strony wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy w części, w jakiej została ona zrealizowana. Odstąpienie od Umowy w całości skutkuje usunięciem danych osobowych Klienta przez Operatora.
 15. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta
  1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny: bok@kolobrzeskirower.pl lub adres pocztowy Operatora: Nextbike Polska S.A ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
  2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi, pod warunkiem uzupełnienia przez Klienta w powyższym terminie środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł. Brak uzupełnienia środków w powyższym terminie powoduje bezskuteczność wypowiedzenia Umowy.
  3. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.
 16. Postanowienia końcowe
  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
  2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
  3. Operator, po akceptacji przez Gminę Miasto Kołobrzeg, jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Klienta, przesłanej do BOK KRM w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta.
  4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
  5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.
 17. Tabele Opłat i Kar Systemu KRM

  Załącznik nr1
  Taryfy Opłat i Kar za wynajęcie roweru w ramach systemu Kołobrzeski Rower Miejski

   

  Czas trwania wynajęcia Kwota opłaty Brutto
  Do 20 minut 0 zł
  Od 20 minuty do 60 minuty 2 zł
  Druga godzina 3 zł
  Trzecia i każda kolejna godzina 10 zł
  Opłata inicjalna 10 zł
  Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
  Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
  Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru 2000 zł

  Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

   

  Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie KRM.

  NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
  Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
  Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
  Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
  Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
  Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
  Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
  Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
  Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
  Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
  Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
  Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
  Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
  Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
  Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
  Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
  Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
  Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
  Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
  Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
  Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
  Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
  Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
  Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
  Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
  Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
  Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
  Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
  Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
  Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
  Para pedałów szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
  Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
  Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
  Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
  Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
  Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
  Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
  Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
  Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
  Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
  Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
  Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
  Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
  Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
  Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
  Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
  Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
  Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
  Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
  Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
  Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
  Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
  Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
  Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
  Zamek szyfrowy ABUS szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł
  Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł
  Koszt fotelika dziecięcego z adapterem szt. 500,00 zł 115,00 zł 615,00 zł

  *Może ulec zmianie.

  Załącznik nr 3 Regulamin użytkowania rowerów z fotelikami dziecięcymi w systemie KRM.

  1. Maksymalne obciążenie roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy, przeznaczony do użytku nie może przekroczyć 114 kg.

  2. Użytkowanie rowerów wyposażonych w fotelik dziecięcy jest możliwe tylko pod nadzorem prawnego opiekuna dziecka posiadającego konto w Systemie KRM. Opiekun prawny jest zobowiązany do poprawnego zabezpieczenia dziecka w foteliku za pomocą zgodnie z instrukcją użytkowania umieszczoną na foteliku.

  3. W przypadku wątpliwości co do sposobu należytego zabezpieczenia dziecka w foteliku, Użytkownik Systemu KRM winien skontaktować się telefonicznie z BOK.

  4. Rowery wyposażone w fotelik dziecięcy przeznaczone są do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 kg do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy przez dłuższy czas, przynajmniej tyle ile wynosi zamierzona podróż rowerem.

  5. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy upewnić się, czy fotelik, mechanizm mocujący do roweru oraz elementy ograniczające służące zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa na czas jazdy nie są uszkodzone, nie noszą śladów uszkodzeń ani nie są poluzowane i są stabilnie zamocowane do roweru. Zaleca się również skontrolowanie nadmiernej temperatury fotelika (np. spowodowanej bezpośrednim naświetleniem słonecznym). W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, a w szczególności w przypadku stwierdzenia wadliwości fotelika lub wadliwości montażu fotelika do roweru, Użytkownik Systemu KRM winien zawiadomić o powyższym Operatora za pośrednictwem BOK, a korzystanie z fotelika jest zabronione.

  6. Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy.

  7. Dzieci w fotelikach powinny nosić odpowiedni kask zabezpieczający. Należy pamiętać, że dzieci powinny być wyposażone w odpowiednie ubrania zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi np. deszczem.

  8. Dziecko należy umieścić w foteliku w sposób gwarantujący optymalny komfort i bezpieczeństwo w czasie jazdy, używając systemu ograniczającego, zapewniającego, że ruchy dziecka są ograniczone w foteliku. Zaleca się, aby oparcie pleców było pochylone lekko do tyłu.

  9. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że przewożone dziecko jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania mechanizmu ograniczającego, Klient ponosi wynikającą z tego odpowiedzialność.

  10. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy:

  a. nie istnieje możliwość, by jakakolwiek część ciała dziecka, jego ubrania, lub elementów zabezpieczających, mogła wejść w kontakt z poruszającym się elementem fotelika lub roweru,

  b. dodatkowe obciążenie roweru nie wpływa negatywnie na sterowność roweru lub jego równowagę, niezbędną do bezpiecznego poruszania się na rowerze;

  c. masa i wymiary ciała dziecka nie przekraczają maksymalnego obciążenia fotelika (powyższe należy kontrolować również w trakcie jazdy).

  11. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji fotelika oraz przymocowywanie dodatkowego bagażu do miejsca, w którym znajduje się fotelik z dzieckiem. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy rowerem z dzieckiem umieszczonym w foteliku, pamiętając, że rower może zachowywać się inaczej w odniesieniu do utrzymywania równowagi, kierowania i hamowania. W szczególności należy dostosować prędkość jazdy do ograniczeń wynikających z podróżowania dodatkowo obciążonym rowerem.

  12. W trakcie użytkowania roweru należy dokonywać bieżącej weryfikacji, czy bagażnik z zamontowanym fotelikiem funkcjonuje należycie, a nadto czy przewożone dziecko nie przesłania w żaden sposób odblasków umieszczonych na bagażniku/foteliku.

  13. Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby nie zostawiać roweru zaparkowanego z dzieckiem w foteliku bez opieki.

  14. Wypożyczenie oraz zwrot roweru wyposażony w fotelik dziecięcy jest możliwy w każdej stacji.

   

  Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

   

  Zgoda opiekunów na zawarcie umowy przez niepełnoletniego z operatorem wypożyczalni Nextbike Polska

  Formularze reklamacyjne

  Oświadczenie o wypadku/kolizji na rowerze