Pobierz aplikacje

Regulamin

Regulamin
Systemu Kołobrzeski Rower Miejski

Obowiązuje od 14.08.2023

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Kołobrzeski Rower Miejski (dalej: KRM), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
2. Regulamin KRM wraz z Polityką prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej www.kolobrzeskirower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w biurze Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem KRM.
3. Kontakt:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel.: 94 721 42 42
4. Systemy Nextbike są kompatybilne tj. założenie Konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje.

1. Aplikacja Mobilna Nextbike – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z KRM. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android lub iOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w Systemie KRM.
2. Adapter – element zamontowany na widelcu przedniego koła Roweru KRM, łączy Rower
z Elektrozamkiem.
3. Biuro Obsługi Klienta/BOK – uruchomiona przez Operatora usługa zapewniająca kontakt
z Operatorem poprzez:
infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 94 721 42 42
pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]
Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczone są na Stronie internetowej www.kolobrzeskirower.pl
4. Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z KRM, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku Operatora.
5. Bon promocyjny – oferowany przez Operatora Bon, który umożliwia zasilenie Konta Klienta. Kwota Bonu oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z Bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
6. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – cennik usług i opłat w KRM będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowią Załącznik nr 1, Załączniku nr 2 i Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie internetowej, oraz w Aplikacji Mobilnej Nextbike.
7. Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (zwolnienie Elektrozamka połączone z sygnałem dźwiękowym), aż do momentu Zwrotu Roweru poprzez wpięcie do Elektrozamka i zablokowanie Roweru. W razie braku wolnych Elektrozamków poprzez przypięcie Roweru Zamkiem szyfrowym do stojaka lub innego prawidłowo zabezpieczonego Roweru znajdującego się w Stacji KRM. Po zablokowaniu Zamku szyfrowego należy zakończyć Wypożyczenie poprzez Terminal, Aplikację Mobilną lub poprzez kontakt z BOK. Samo przypięcie Roweru nie jest równoznaczne z jego Zwrotem.
8. Elektrozamek – mechanizm zwalniający/blokujący Rower KRM w stacji dokującej. Elektrozamek jest integralną częścią stojaka na Stacji dla Rowerów KRM. Jego automatyczne zamknięcie i zablokowanie w nim Roweru połączone jest z sygnałem dźwiękowym.
9. Identyfikator Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz sześciocyfrowy numer PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
10. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, uczestnik Systemu KRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w KRM, przez co zawarł Umowę z Operatorem.
11. Kołobrzeska Karta Mieszkańca – karta wydawana mieszkańcom miasta Kołobrzeg wraz z voucherem, który po wpisaniu na Konto Klienta uprawnia Użytkownika do korzystania z KRM zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Voucher wydany razem z Kołobrzeską Karta Mieszkańca uprawnia Użytkownika do skorzystania z preferencyjnych warunków użytkowania Roweru wyłącznie w odniesieniu do Rowerów należących do KRM, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg i wypożyczeń na Konto Klienta założone w KRM.
12. Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z KRM, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 3 do Regulaminu z zastrzeżeniem punktu V.2 Regulaminu. Klient może powiązać ze swoim Kontem w Systemie KRM kompatybilne karty i urządzenia mobilne, zgodne ze standardem RFID, które usprawnią proces Wypożyczania Roweru.
13. Koszt naprawy – koszt wyliczony przez Operatora, w związku z uszkodzeniem Roweru, w oparciu o Załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu.
14. Kwota doładowania – wpłata w wysokości minimum 1 zł, wniesiona na poczet Wypożyczeń na Konto Klienta.
15. Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie, jakie powinien posiadać Klient, by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru.
16. Operator – firma Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji realizująca usługę obsługi KRM, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
17. Opłata inicjalna – kwota wpisowego, uiszczana przez Klienta przy rejestracji w KRM. Wysokość Opłaty inicjalnej określona jest w Załączniku nr 3. Będzie rozliczana w poczet opłat za wypożyczenie.
18. Polityka prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://kolobrzeskirower.pl/polityka-prywatnosci/.
19. Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
20. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z KRM, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w Systemie KRM.
21. Rower standardowy – podstawowy typ roweru udostępniany w KRM przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie od 150 cm wzrostu wzwyż. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 120 kg. Wyposażony jest w koszyk, dla którego masa wkładu nie może przekraczać 5 kg.
22. Rower standardowy z fotelikiem dziecięcym – to Rower standardowy wyposażony w fotelik przeznaczony do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy co najmniej przez zamierzony czas podróży rowerem. Przewożenie dziecka w foteliku może się odbywać tylko pod nadzorem opiekuna prawnego. Szczegóły użytkowania Roweru z fotelikiem dziecięcym dostępne są w Załączniku nr 5 do Regulaminu.
23. Serwis KRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Systemu KRM.
24. Stacja KRM – miejsce Wypożyczania przez Klientów oraz Zwrotu Rowerów KRM do stojaków rowerowych, oznakowane na Terminalu symbolem KRM. Informacje o lokalizacji Stacji znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
25. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Kołobrzeg.
26. Strona internetowa – uruchomiona przez Operatora strona www.kolobrzeskirower.pl zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z Systemu KRM.
27. System Kołobrzeski Rower Miejski/System KRM/KRM – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni Rowerów obejmujących w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające Wypożyczanie oraz Zwrot Rowerów.
28. Terminal KRM/Terminal – urządzenie przeznaczone między innymi do: zarejestrowania się Klienta w Systemie KRM, Wypożyczenia i Zwrotu Rowerów, dokonania płatności kartą płatniczą.
29. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w KRM i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, podania przy rejestracji wymaganych danych osobowych oraz uiszczenia Opłaty inicjalnej. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. W zakresie i sposobie realizacji celów określonych w Polityce Prywatności współadministratorami są Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji i Gmina Miasto Kołobrzeg jako zamawiający usługę zarzadzania i utrzymania systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego.
30. Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w punkcie VI.5, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.
31. Zamek szyfrowy/obejma – dodatkowa linka służąca do zabezpieczenia Roweru. Stanowi wyposażenie każdego Roweru KRM.
32. Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru do Stacji KRM poprzez wprowadzenie Adaptera do Elektrozamka. Proces Zwrotu określa punkt IX Regulaminu. Samo zabezpieczenie Roweru obejmą nie jest rozumiane jako Zwrot.

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu Kołobrzeski Rower Miejski.

1. Warunkiem korzystania z Systemu KRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej, kliknięcie w link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z KRM jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z KRM, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku nr 1, 2, 3, 4. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:
a. w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres [email protected],
b. listem poleconym na adres Operatora,
c. złożona osobiście w siedzibie Operatora,
Zgoda powinna zwierać:
d. numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
e. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
f. zgodę na korzystanie z Systemu KRM przez małoletniego,
g. imię i nazwisko małoletniego,
h. datę urodzenia małoletniego,
i. odręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego,
j. datę i miejsce wydania zgody.
Wzór zgody dostępny jest na stronie www.kolobrzeskirower.pl
3. Osoby niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, mogą korzystać z rowerów wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
4. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech Rowerów.
5. Korzystanie z Wypożyczonego Roweru dozwolone jest w Strefie użytkowania z zastrzeżeniem punktu VII.9 Regulaminu.
6. Korzystanie z Rowerów Systemu KRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
7. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

IV. Odpowiedzialność i zobowiązanie.

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu KRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.
3. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w punkcie XI. niniejszego Regulaminu.
5. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Załączniku nr 3 oraz w Załączniku nr 4 Koszty Naprawy i odtworzenia Roweru w Systemie KRM. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT.
6. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., a nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.
7. Rower jest uzupełnieniem komunikacji miejskiej. Nie wolno używać Rowerów KRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać Roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego koszyku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach Roweru.
8. Zabronione jest korzystanie z Rowerów KRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
9. Zabrania się przewozu Rowerów KRM samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych. Zakaz nie dotyczy transportu publicznego o ile regulamin przewozu dopuszcza taką możliwość.
10. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu KRM w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient.
11. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu.
12. W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia, Klient zostanie obciążony równowartością Roweru, zgodnie z Załącznikiem nr 3, za każdy utracony Rower.
13. Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom, poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
14. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
15. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności
ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK.

V. Płatności.

1. Opłaty w Systemie KRM naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1, 3 i 4 z zastrzeżeniem punktu V.2, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w BOK. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia.
2. Użytkownik który wraz z Kołobrzeską Kartą Mieszkańca otrzymał voucher i wpisał go na Konto Klienta, może korzystać z Rowerów KRM na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach KRM może być dokonywana:
a. przy użyciu kart płatniczych,
b. poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
c. poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności. Druk dostępny jest po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
d. poprzez upoważnienie Operatora Systemu KRM do obciążania karty kredytowej lub debetowej Klienta wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Roweru/Rowerów.
4. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
5. Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.
6. W celu otrzymania faktury VAT, Klient zobowiązany jest przesłać na adres mailowy [email protected] wniosek, zawierający niezbędne dane umożliwiające wystawienie faktury VAT.
7. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
8. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator KRM ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator KRM zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
9. Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy.
W trakcie trwania Umowy z Operatorem KRM opłaty na poczet Wypożyczeń (Kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
10. Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie internetowej.

VI. Rejestracja.

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu KRM jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. Stronę internetową,
b. Aplikację mobilną,
c. Terminal,
d. kontakt telefoniczny z BOK.
3. Podczas procesu rejestracji realizowanego zgodnie z VI.2.a,b,d wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. numeru telefonu komórkowego,
b. imienia i nazwiska,
c. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
d. adresu e-mail,
e. numeru PESEL.
Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin KRM oraz Politykę prywatności Operatora.
4. Podczas procesu rejestracji realizowanego poprzez Terminal wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. numeru telefonu komórkowego,
b. imienia i nazwiska,
c. adresu e-mail,
d. opcjonalnie – numeru karty płatniczej z możliwością obciążenia (co jest równoznaczne ze zdefiniowaniem płatności zgodnie z punktem V.3.d Regulaminu).
Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin KRM oraz Politykę prywatności Operatora. Pozostałe dane wymienione w punkcie VI.3.c,d,e Klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin po rejestracji.
5. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie kod PIN, który wraz z numerem telefonu służy logowaniu się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu i w wiadomości e-mail na podany przy rejestracji adres.
Aby usprawnić proces logowania do Konta i Wypożyczenia Roweru, Klient ma możliwość podpięcia do swojego Konta karty RFID. Sposób połączenia karty z Kontem opisany jest w instrukcji dostępnej na Stronie internetowej i w BOK.
6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link. Klient ma obowiązek kliknąć link najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności adresu e-mail i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione, by Konto Klienta było aktywne.
7. Brak uzupełnienia danych w terminie do 24 godzin po rejestracji może spowodować Blokadę Konta.
8. Operator uprawniony jest do usunięcia danych wprowadzonych przez Użytkowników, w przypadku gdy Konto Użytkownika ma saldo 0 zł wynikające z niedokonania Opłaty inicjalnej. W takim przypadku późniejsze korzystanie z Systemu będzie się wiązało z koniecznością ponownej rejestracji.

VII. Wypożyczenie.

1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe, gdy Klient ma aktywny status Konta. Przez aktywny status Konta rozumie się:
a. spełnienie warunków punktu VI. Rejestracja,
b. posiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 10 zł,
c. lub zdefiniowanie przy Terminalu lub w Aplikacji Mobilnej Nextbike jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, z której to środki pobierane są automatycznie.
2. Rower KRM można wypożyczyć poprzez:
a. Aplikację Mobilną,
b. Terminal, również z wykorzystaniem do identyfikacji karty RFID,
c. kontakt z BOK.
3. Wypożyczenie Roweru Systemu KRM możliwe jest na dowolnej Stacji KRM.
4. Wypożyczenie Roweru KRM rozpoczyna się w momencie zwolnienia Roweru z Elektrozamka, potwierdzonego sygnałem dźwiękowym. Wypożyczenie Roweru KRM zabezpieczonego obejmą rozpoczyna się w momencie wybrania opcji WYPOŻYCZ na Terminalu lub w aplikacji, lub w momencie przyjęcia zlecenia Wypożyczenia Roweru przez pracownika BOK. Kod do Zamka szyfrowego dostępny jest na wyświetlaczu Terminala w momencie Wypożyczania Roweru (Wypożyczenie przez Terminal) lub w aplikacji przez Czas Wypożyczenia, lub wysyłany jest SMS (Wypożyczenie przez BOK).
5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku,
w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie. Po odbezpieczeniu Roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć obejmę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło. W przypadku braku obejmy na Rowerze Klient zobligowany jest skontaktować się z BOK i poinformować o jej braku.
6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
7. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie Wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny do wykonywania połączeń z BOK.
9. Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania Wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go w Strefie użytkowania, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 3.

VIII. Czas Wypożyczenia.

1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z punktem VII.4 Regulaminu. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z punktem IX.1 Regulaminu.
2. Klient ma obowiązek zwrócić rower, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia tj. 12. godzin.
3. Przekroczenie maksymalnego Czasu jednorazowego Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 z zastrzeżeniem punktu V.2 Regulaminu.

IX. Zwrot.

1. Zwrot Roweru możliwy jest wyłącznie na Stacji KRM poprzez:
a. wpięcie Roweru KRM za pomocą Adaptera do wolnego Elektrozamka. Prawidłowe zablokowanie Roweru zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem Roweru w zamku;
b. zapięcie przy użyciu zamka szyfrowego w przypadku braku wolnego Elektrozamka. Rower należy zapiąć obejmą do stojaka lub innego prawidłowo zabezpieczonego Roweru znajdującego się na Stacji KRM i przetasować cyfry zamka szyfrowego. Następnie należy wybrać ZWROT na Terminalu lub w aplikacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi na Terminalu lub w telefonie komunikatami.
2. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru Systemu KRM Klient ma obowiązek, stojąc przy Rowerze, niezwłocznie skontaktować się z BOK.
3. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru, o których mowa w punkcie IX.1 Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
a. naliczeniem opłat za użytkowanie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu z zastrzeżeniem punktu V.2 Regulaminu,
b. naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu (w zależności od typu Roweru),
c. naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru Systemu KRM poza Stacją KRM zgodnie z Załącznikiem nr 3,
d. czasowym lub stałym zablokowaniem konta.
Opłaty sumują się.
4. Opłata, o której mowa w punkcie IX.3.b, może zostać odpowiednio zmniejszona na wniosek Użytkownika, jeżeli Rower zostanie odnaleziony w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia jego utraty.

X. Naprawy i awarie.

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej Stacji KRM.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis KRM.
3. Rekomendujemy, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z BOK przez cały czas Wypożyczenia Roweru.

XI. Blokada Kont Użytkowników.

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie KRM, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów KRM zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w punkcie VI. Regulaminu,
b. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c. pozostawia Rower poza Stacją KRM,
d. pozostawia Rower niezabezpieczony.
3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął.
4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XII. Reklamacje.

1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą oraz może wiązać się z jednoczesnym żądaniem poprawienia usługi, lub zwrotu części, lub całości naliczonej opłaty. Zgłoszenia niezawierające roszczenia skierowanego do Operatora nie będą uznane za reklamację.
2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. telefonicznie,
d. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
e. osobiście w siedzibie Operatora.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie
we wskazanym zakresie.
5. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.
10. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
b. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

XIII. Zakończenie Umowy.

1. Odstąpienie od Umowy.
a. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
b. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
i. przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w punkcie I.3 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
ii. przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.
c. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne rozwiązanie.
d. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.
a. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
i. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
ii. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
iii. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
iv. osobiście w siedzibie Operatora.
b. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie KRM.
c. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
d. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy podany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient wskazał inne rozwiązanie. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
3. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu KRM lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu KRM.
4. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.
5. W przypadku, gdy Konto Użytkownika będzie likwidowane, o ile środki na Koncie Użytkownika przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy podany przez Użytkownika. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Użytkownikowi do zwrotu.
6. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Użytkownika.

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruch drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. W przypadku usług o charakterze ciągłym (np. utrzymywanie konta) Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:
a. zmianę prawa lub jego interpretacji uzasadniającą potrzebę zmian w Regulaminie,
b. zmianę w usłudze, w tym w zakresie lub sposobie jej świadczenia,
c. wprowadzenie nowej usługi,
d. zaprzestanie świadczenia usługi w całości lub części,
e. względy ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom,
f. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych,
g. zmianę danych wskazanych w Regulaminie, w tym Operatora.
Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając wypowiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu.
4. W przypadku usług o charakterze jednorazowym (np. jednorazowy przejazd) lub usług opłaconych z góry, w każdym przypadku obowiązuje wersja Regulaminu aktualna w momencie zamówienia usługi.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1
Cennik standardowy

Cennik dla roweru standardowego i standardowego z fotelikiem
 

Opłata za wypożyczenie

(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

 

 

Przedział czasowy Wartość brutto
od 1. do 20. minuty bez opłat
od 21. do 60. minuty 2 zł
od 61. do 120 minuty 3 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 10 zł/godz.
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł

Podane w tabeli opłaty zawierają podatek VAT

Załącznik nr 2
Cennik z Kołobrzeską Kartą Mieszkańca

Cennik dla roweru standardowego i standardowego z fotelikiem
 

Opłata za wypożyczenie

(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

 

 

Przedział czasowy Wartość brutto
od 1. do 40. minuty bez opłat
od 41. do 60. minuty 2 zł
od 61. do 120 minuty 3 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 10 zł/godz.
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł

Podane w tabeli opłaty zawierają podatek VAT

Załącznik nr 3
Tabela Opłat Dodatkowych

Opłata inicjalna 10 zł
Pozostawienie Roweru KRM poza Stacją KRM w Strefie użytkowania 180 zł
Pozostawienie Roweru poza Strefą użytkowania 500 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru standardowy 2000 zł
standardowy z fotelikiem 2800 zł

Podane w tabelach opłaty zawierają podatek VAT

Załącznik nr 4
Koszty naprawy i odtworzenia Roweru w Systemie KRM

NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
Fotelik dziecięcy z adapterem szt. 612,14 zł 140,79 zł 752,93 zł
Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Para pedałów szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł

*Może ulec zmianie.

Załącznik nr 5
Zasady korzystania z Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym

 1. Maksymalne obciążenie Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy nie może przekroczyć 114 kg.
 2. Użytkowanie Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy jest możliwe tylko pod nadzorem opiekuna prawnego dziecka posiadającego konto w Systemie KRM. Opiekun prawny jest zobowiązany do poprawnego zabezpieczenia dziecka w foteliku zgodnie z instrukcją użytkowania umieszczoną na foteliku.
 3. W przypadku wątpliwości co do sposobu należytego zabezpieczenia dziecka w foteliku, Użytkownik Systemu winien skontaktować się telefonicznie z BOK.
 4. Rowery wyposażone w fotelik dziecięcy przeznaczone są do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 kg do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy przez dłuższy czas, przynajmniej tyle ile wynosi zamierzona podróż Rowerem.
 5. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy upewnić się, czy fotelik, mechanizm mocujący do Roweru oraz elementy ograniczające służące zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa na czas jazdy nie są uszkodzone, nie noszą śladów uszkodzeń ani nie są poluzowane i są stabilnie zamocowane do Roweru. Zaleca się również skontrolowanie temperatury fotelika (czy nie jest nadmierna np. z powodu bezpośredniego naświetlenia słonecznego). W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, a w szczególności w przypadku stwierdzenia wadliwości fotelika lub wadliwości montażu fotelika do Roweru, Użytkownik Systemu KRM winien zawiadomić o powyższym Operatora za pośrednictwem BOK, a korzystanie z fotelika jest zabronione.
 6. Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy.
 7. Dzieci w fotelikach powinny nosić odpowiedni kask zabezpieczający (nie stanowi on wyposażenia Roweru). Należy pamiętać, że dzieci powinny być wyposażone w odpowiednie ubrania zabezpieczające przed warunkami atmosferycznymi np. deszczem czy promieniowaniem słonecznym.
 8. Dziecko należy umieścić w foteliku w sposób gwarantujący optymalny komfort i bezpieczeństwo w czasie jazdy, używając systemu ograniczającego, zapewniającego, że ruchy dziecka są ograniczone w foteliku. Zaleca się, aby oparcie pleców było pochylone lekko do tyłu.
 9. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że przewożone dziecko jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania mechanizmu ograniczającego, Klient ponosi wynikającą z tego odpowiedzialność.
 10. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy:
  a. nie istnieje możliwość, by jakakolwiek część ciała dziecka, jego ubrania, lub elementów zabezpieczających, mogła wejść w kontakt z poruszającym się elementem fotelika lub Roweru,
  b. dodatkowe obciążenie Roweru nie wpływa negatywnie na sterowność roweru lub jego równowagę, niezbędną do bezpiecznego poruszania się na Rowerze;
  c. masa i wymiary ciała dziecka nie przekraczają maksymalnego obciążenia fotelika (powyższe należy kontrolować również w trakcie jazdy).
 11. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji fotelika oraz przymocowywanie dodatkowego bagażu do miejsca, w którym znajduje się fotelik z dzieckiem. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy Rowerem z dzieckiem umieszczonym w foteliku, pamiętając, że Rower może zachowywać się inaczej w odniesieniu do utrzymywania równowagi, kierowania i hamowania. W szczególności należy dostosować prędkość jazdy do ograniczeń wynikających z podróżowania dodatkowo obciążonym Rowerem.
 12. W trakcie użytkowania Roweru należy dokonywać bieżącej weryfikacji, czy bagażnik z zamontowanym fotelikiem funkcjonuje należycie, a nadto czy przewożone dziecko nie przesłania w żaden sposób odblasków umieszczonych na bagażniku/foteliku.
 13. Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby nie zostawiać Roweru zaparkowanego z dzieckiem w foteliku bez opieki.
 14. Wypożyczenie oraz Zwrot Roweru z fotelikiem dziecięcym są możliwe na każdej stacji.

REGULAMIN

systemu Kołobrzeski Rower Miejski zwanego również KRM

Obowiązuje od 15 marca 2021

Regulamin obowiązujący od 15 marca 2021

      I.        Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Kołobrzeski Rower Miejski (dalej: KRM), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
 2. Regulamin KRM wraz z Polityką prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej kolobrzeskirower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w biurze Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem KRM.
 3. Kontakt:

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji

 1. Przasnyska 6b

01 – 756 Warszawa

e-mail: [email protected]

tel.: 94 721 42 42

 1. Systemy Nextbike są kompatybilne tj. założenie Konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

     II.        Definicje.

 1. Aplikacja Mobilna Nextbike – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z KRM. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android lub iOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w Systemie KRM.
 2. Adapter – element zamontowany na widelcu przedniego koła Roweru KRM, łączy Rower
  z Elektrozamkiem.
 3. Biuro Obsługi Klienta/BOK – uruchomiona przez Operatora usługa zapewniająca kontakt
  z Operatorem poprzez:

infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 94 721 42 42

pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]

Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczone są na Stronie internetowej www.kolobrzeskirower.pl

 1. Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z KRM, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku Operatora.
 2. Bon promocyjny – oferowany przez Operatora Bon, który umożliwia zasilenie Konta Klienta. Kwota Bonu oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z Bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
 3. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – cennik usług i opłat w KRM będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowią Załącznik nr 1, Załączniku nr 2 i Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie internetowej, oraz w Aplikacji Mobilnej Nextbike.
 4. Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (zwolnienie Elektrozamka połączone z sygnałem dźwiękowym), aż do momentu Zwrotu Roweru poprzez wpięcie do Elektrozamka i zablokowanie Roweru. W razie braku wolnych Elektrozamków poprzez przypięcie Roweru Zamkiem szyfrowym do stojaka lub innego prawidłowo zabezpieczonego Roweru znajdującego się w Stacji KRM. Po zablokowaniu Zamku szyfrowego należy zakończyć Wypożyczenie poprzez Terminal, Aplikację Mobilną lub poprzez kontakt z BOK. Samo przypięcie Roweru nie jest równoznaczne z jego Zwrotem.
 5. Elektrozamek – mechanizm zwalniający/blokujący Rower KRM w stacji dokującej. Elektrozamek jest integralną częścią stojaka na Stacji dla Rowerów KRM. Jego automatyczne zamknięcie
  i zablokowanie w nim Roweru połączone jest z sygnałem dźwiękowym.
 6. Identyfikator Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz sześciocyfrowy numer PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
 7. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, uczestnik Systemu KRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w KRM, przez co zawarł Umowę z Operatorem.
 8. Kołobrzeska Karta Mieszkańca – karta wydawana mieszkańcom miasta Kołobrzeg wraz z voucherem, który po wpisaniu na Konto Klienta uprawnia Użytkownika do korzystania z KRM zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Voucher wydany razem z Kołobrzeską Karta Mieszkańca uprawnia Użytkownika do skorzystania z preferencyjnych warunków użytkowania Roweru wyłącznie w odniesieniu do Rowerów należących do KRM, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg i wypożyczeń na Konto Klienta założone w KRM.
 9. Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z KRM, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 3 do Regulaminu z zastrzeżeniem punktu V.2 Regulaminu. Klient może powiązać ze swoim Kontem w Systemie KRM kompatybilne karty i urządzenia mobilne, zgodne ze standardem RFID, które usprawnią proces Wypożyczania Roweru.
 10. Koszt naprawy – koszt wyliczony przez Operatora, w związku z uszkodzeniem Roweru, w oparciu o Załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu.
 11. Kwota doładowania – wpłata w wysokości minimum 1 zł, wniesiona na poczet Wypożyczeń na Konto Klienta.
 12. Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie, jakie powinien posiadać Klient, by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru.
 13. Operator – firma Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji realizująca usługę obsługi KRM, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
 14. Opłata inicjalna – kwota wpisowego, uiszczana przez Klienta przy rejestracji w KRM. Wysokość Opłaty inicjalnej określona jest w Załączniku nr 3. Będzie rozliczana w poczet opłat za wypożyczenie.
 15. Polityka prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://kolobrzeskirower.pl/polityka-prywatnosci/.
 16. Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z KRM, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w Systemie KRM.
 18. Rower standardowy – podstawowy typ roweru udostępniany w KRM przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie od 150 cm wzrostu wzwyż. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 120 kg. Wyposażony jest w koszyk, dla którego masa wkładu nie może przekraczać 5 kg.
 19. Rower standardowy z fotelikiem dziecięcym – to Rower standardowy wyposażony w fotelik przeznaczony do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy co najmniej przez zamierzony czas podróży rowerem. Przewożenie dziecka w foteliku może się odbywać tylko pod nadzorem opiekuna prawnego. Szczegóły użytkowania Roweru z fotelikiem dziecięcym dostępne są w Załączniku nr 5 do Regulaminu.
 20. Serwis KRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Systemu KRM.
 21. Stacja KRM – miejsce Wypożyczania przez Klientów oraz Zwrotu Rowerów KRM do stojaków rowerowych, oznakowane na Terminalu symbolem KRM. Informacje o lokalizacji Stacji znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
 22. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Kołobrzeg.
 23. Strona internetowa – uruchomiona przez Operatora strona kolobrzeskirower.pl zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z Systemu KRM.
 24. System Kołobrzeski Rower Miejski/System KRM/KRM – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni Rowerów obejmujących w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające Wypożyczanie oraz Zwrot Rowerów.
 25. Terminal KRM/Terminal – urządzenie przeznaczone między innymi do: zarejestrowania się Klienta w Systemie KRM, Wypożyczenia i Zwrotu Rowerów, dokonania płatności kartą płatniczą.
 26. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w KRM i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, podania przy rejestracji wymaganych danych osobowych oraz uiszczenia Opłaty inicjalnej. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. W zakresie i sposobie realizacji celów określonych w Polityce Prywatności współadministratorami są Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji i Gmina Miasto Kołobrzeg jako zamawiający usługę zarzadzania i utrzymania systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego.
 27. Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w punkcie VI.5, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.
 28. Zamek szyfrowy/obejma – dodatkowa linka służąca do zabezpieczenia Roweru. Stanowi wyposażenie każdego Roweru KRM.
 29. Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru do Stacji KRM poprzez wprowadzenie Adaptera do Elektrozamka. Proces Zwrotu określa punkt IX Regulaminu. Samo zabezpieczenie Roweru obejmą nie jest rozumiane jako Zwrot.

    III.        Zasady ogólne korzystania z Systemu Kołobrzeski Rower Miejski.

 1. Warunkiem korzystania z Systemu KRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej, kliknięcie w link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z KRM jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
 2. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z KRM, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku nr 1, 2, 3, 4. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:
 3. w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres [email protected],
 4. listem poleconym na adres Operatora,
 5. złożona osobiście w siedzibie Operatora,

Zgoda powinna zwierać:

 1. numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
 2. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
 3. zgodę na korzystanie z Systemu KRM przez małoletniego,
 4. imię i nazwisko małoletniego,
 5. datę urodzenia małoletniego,
 6. odręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego,
 7. datę i miejsce wydania zgody.

Wzór zgody dostępny jest na stronie www.kolobrzeskirower.pl

 1. Osoby niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, mogą korzystać z rowerów wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech Rowerów.
 3. Korzystanie z Wypożyczonego Roweru dozwolone jest w Strefie użytkowania z zastrzeżeniem punktu VII.9 Regulaminu.
 4. Korzystanie z Rowerów Systemu KRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
 5. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

   IV.        Odpowiedzialność i zobowiązanie.

 1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu KRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.
 3. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w punkcie XI. niniejszego Regulaminu.
 5. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Załączniku nr 3 oraz w Załączniku nr 4 Koszty Naprawy i odtworzenia Roweru w Systemie KRM. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT.
 6. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., a nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.
 7. Rower jest uzupełnieniem komunikacji miejskiej. Nie wolno używać Rowerów KRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać Roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego koszyku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach Roweru.
 8. Zabronione jest korzystanie z Rowerów KRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 9. Zabrania się przewozu Rowerów KRM samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych. Zakaz nie dotyczy transportu publicznego o ile regulamin przewozu dopuszcza taką możliwość.
 10. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu KRM w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient.
 11. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu.
 12. W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia, Klient zostanie obciążony równowartością Roweru, zgodnie z Załącznikiem nr 3, za każdy utracony Rower.
 13. Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom, poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
 14. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
 15. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności
  ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK.

    V.        Płatności.

1. Opłaty w Systemie KRM naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1, 3 i 4 z zastrzeżeniem punktu V.2, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w BOK. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia.
2. Użytkownik który wraz z Kołobrzeską Kartą Mieszkańca otrzymał voucher i wpisał go na Konto Klienta, może korzystać z Rowerów KRM na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach KRM może być dokonywana:
a. przy użyciu kart płatniczych,
b. poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
c. poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności. Druk dostępny jest po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
d. poprzez upoważnienie Operatora Systemu KRM do obciążania karty kredytowej lub debetowej Klienta wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Roweru/Rowerów.
4. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
5. Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.
6. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
7. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
8. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator KRM ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator KRM zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
9. Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy.
W trakcie trwania Umowy z Operatorem KRM opłaty na poczet Wypożyczeń (Kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
10. Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie internetowej.

   VI.        Rejestracja.

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu KRM jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
 2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
 3. Stronę internetową,
 4. Aplikację mobilną,
 5. Terminal,
 6. kontakt telefoniczny z BOK.
 7. Podczas procesu rejestracji realizowanego zgodnie z VI.2.a,b,d wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
 8. numeru telefonu komórkowego,
 9. imienia i nazwiska,
 10. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
 11. adresu e-mail,
 12. numeru PESEL.

Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin KRM oraz Politykę prywatności Operatora.

 1. Podczas procesu rejestracji realizowanego poprzez Terminal wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
 2. numeru telefonu komórkowego,
 3. imienia i nazwiska,
 4. adresu e-mail,
 5. opcjonalnie – numeru karty płatniczej z możliwością obciążenia (co jest równoznaczne ze zdefiniowaniem płatności zgodnie z punktem V.3.d Regulaminu).

Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin KRM oraz Politykę prywatności Operatora. Pozostałe dane wymienione w punkcie VI.3.c,d,e Klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin po rejestracji.

 1. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie kod PIN, który wraz z numerem telefonu służy logowaniu się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu i w wiadomości e-mail na podany przy rejestracji adres.

Aby usprawnić proces logowania do Konta i Wypożyczenia Roweru, Klient ma możliwość podpięcia do swojego Konta karty RFID. Sposób połączenia karty z Kontem opisany jest w instrukcji dostępnej na Stronie internetowej i w BOK.

 1. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link. Klient ma obowiązek kliknąć link najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności adresu e-mail i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione, by Konto Klienta było aktywne.
 2. Brak uzupełnienia danych w terminie do 24 godzin po rejestracji może spowodować Blokadę Konta.
 3. Operator uprawniony jest do usunięcia danych wprowadzonych przez Użytkowników, w przypadku gdy Konto Użytkownika ma saldo 0 zł wynikające z niedokonania Opłaty inicjalnej. W takim przypadku późniejsze korzystanie z Systemu będzie się wiązało z koniecznością ponownej rejestracji.

  VII.        Wypożyczenie.

 1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe, gdy Klient ma aktywny status Konta. Przez aktywny status Konta rozumie się:
 2. spełnienie warunków punktu VI. Rejestracja,
 3. posiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 10 zł,
 4. lub zdefiniowanie przy Terminalu lub w Aplikacji Mobilnej Nextbike jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, z której to środki pobierane są automatycznie.
 5. Rower KRM można wypożyczyć poprzez:
 6. Aplikację Mobilną,
 7. Terminal, również z wykorzystaniem do identyfikacji karty RFID,
 8. kontakt z BOK.
 9. Wypożyczenie Roweru Systemu KRM możliwe jest na dowolnej Stacji KRM.
 10. Wypożyczenie Roweru KRM rozpoczyna się w momencie zwolnienia Roweru z Elektrozamka, potwierdzonego sygnałem dźwiękowym. Wypożyczenie Roweru KRM zabezpieczonego obejmą rozpoczyna się w momencie wybrania opcji WYPOŻYCZ na Terminalu lub w aplikacji, lub w momencie przyjęcia zlecenia Wypożyczenia Roweru przez pracownika BOK. Kod do Zamka szyfrowego dostępny jest na wyświetlaczu Terminala w momencie Wypożyczania Roweru (Wypożyczenie przez Terminal) lub w aplikacji przez Czas Wypożyczenia, lub wysyłany jest SMS (Wypożyczenie przez BOK).
 11. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku,
  w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie. Po odbezpieczeniu Roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć obejmę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło. W przypadku braku obejmy na Rowerze Klient zobligowany jest skontaktować się z BOK i poinformować o jej braku.
 12. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
 13. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
 14. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie Wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny do wykonywania połączeń z BOK.
 15. Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania Wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go w Strefie użytkowania, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 VIII.        Czas Wypożyczenia.

 1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z punktem VII.4 Regulaminu. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z punktem IX.1 Regulaminu.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić rower, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia tj. 12. godzin.
 3. Przekroczenie maksymalnego Czasu jednorazowego Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 z zastrzeżeniem punktu V.2 Regulaminu.

   IX.        Zwrot.

 1. Zwrot Roweru możliwy jest wyłącznie na Stacji KRM poprzez:
 2. wpięcie Roweru KRM za pomocą Adaptera do wolnego Elektrozamka. Prawidłowe zablokowanie Roweru zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem Roweru w zamku;
 3. zapięcie przy użyciu zamka szyfrowego w przypadku braku wolnego Elektrozamka. Rower należy zapiąć obejmą do stojaka lub innego prawidłowo zabezpieczonego Roweru znajdującego się na Stacji KRM i przetasować cyfry zamka szyfrowego. Następnie należy wybrać ZWROT na Terminalu lub w aplikacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi na Terminalu lub w telefonie komunikatami.
 4. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru Systemu KRM Klient ma obowiązek, stojąc przy Rowerze, niezwłocznie skontaktować się z BOK.
 5. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru, o których mowa w punkcie IX.1 Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
 6. naliczeniem opłat za użytkowanie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu z zastrzeżeniem punktu V.2 Regulaminu,
 7. naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu (w zależności od typu Roweru),
 8. naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru Systemu KRM poza Stacją KRM zgodnie z Załącznikiem nr 3,
 9. czasowym lub stałym zablokowaniem konta.

Opłaty sumują się.

    X.        Naprawy i awarie.

 1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej Stacji KRM.
 2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
  w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis KRM.
 3. Rekomendujemy, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z BOK przez cały czas Wypożyczenia Roweru.

   XI.        Blokada Kont Użytkowników.

 1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie KRM, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów KRM zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
 3. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w punkcie VI. Regulaminu,
 4. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 5. pozostawia Rower poza Stacją KRM,
 6. pozostawia Rower niezabezpieczony.
 7. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął.
 8. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

  XII.        Reklamacje.

 1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą oraz może wiązać się z jednoczesnym żądaniem poprawienia usługi, lub zwrotu części, lub całości naliczonej opłaty. Zgłoszenia niezawierające roszczenia skierowanego do Operatora nie będą uznane za reklamację.
 2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
 3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
 4. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
 5. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
 6. telefonicznie,
 7. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
 8. osobiście w siedzibie Operatora.
 9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie
  we wskazanym zakresie.
 10. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 11. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
 12. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 13. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
 14. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
 15. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
 16. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
 17. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
 18. osobiście w siedzibie Operatora.
 19. Klient może:
 20. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
 21. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

 XIII.        Zakończenie Umowy.

 1. Odstąpienie od Umowy.
 2. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
 3. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
 4. przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w punkcie I.3 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
 5. przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne rozwiązanie.
 7. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.
 9. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
 10. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
 11. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
 • listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
 1. osobiście w siedzibie Operatora.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie KRM.
 3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
 4. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy podany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient wskazał inne rozwiązanie. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
 5. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu KRM lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu KRM.
 6. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.
 7. W przypadku, gdy Konto Użytkownika będzie likwidowane, o ile środki na Koncie Użytkownika przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy podany przez Użytkownika. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Użytkownikowi do zwrotu.
 8. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Użytkownika.

XIV.        Postanowienia końcowe.

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruch drogowego.
 2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
 3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie
  ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do BOK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1 Cennik standardowy

Cennik dla roweru standardowego i standardowego z fotelikiem
 

Opłata za wypożyczenie

(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

 

 

Przedział czasowy Wartość brutto
od 1. do 20. minuty bez opłat
od 21. do 60. minuty 2 zł
od 61. do 120 minuty 3 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 10 zł/godz.
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł

Podane w tabeli opłaty zawierają podatek VAT

Załącznik nr 2 Cennik z Kołobrzeską Kartą Mieszkańca

Cennik dla roweru standardowego i standardowego z fotelikiem
 

Opłata za wypożyczenie

(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

 

 

Przedział czasowy Wartość brutto
od 1. do 40. minuty bez opłat
od 41. do 60. minuty 2 zł
od 61. do 120 minuty 3 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 10 zł/godz.
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł

Podane w tabeli opłaty zawierają podatek VAT

Załącznik nr 3 Tabela Opłat Dodatkowych

Opłata inicjalna 10 zł
Pozostawienie Roweru KRM poza Stacją KRM w Strefie użytkowania 180 zł
Pozostawienie Roweru poza Strefą użytkowania 500 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru standardowy 2000 zł
standardowy z fotelikiem 2800 zł

Podane w tabelach opłaty zawierają podatek VAT

Załącznik nr 4 Koszty naprawy i odtworzenia Roweru w Systemie KRM

NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
Fotelik dziecięcy z adapterem szt. 612,14 zł 140,79 zł 752,93 zł
Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Para pedałów szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł

*Może ulec zmianie.

Załącznik nr 5 Zasady korzystania z Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym

 1. Maksymalne obciążenie Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy nie może przekroczyć 114 kg.
 2. Użytkowanie Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy jest możliwe tylko pod nadzorem opiekuna prawnego dziecka posiadającego konto w Systemie KRM. Opiekun prawny jest zobowiązany do poprawnego zabezpieczenia dziecka w foteliku zgodnie z instrukcją użytkowania umieszczoną na foteliku.
 3. W przypadku wątpliwości co do sposobu należytego zabezpieczenia dziecka w foteliku, Użytkownik Systemu winien skontaktować się telefonicznie z BOK.
 4. Rowery wyposażone w fotelik dziecięcy przeznaczone są do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 kg do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy przez dłuższy czas, przynajmniej tyle ile wynosi zamierzona podróż Rowerem.
 5. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy upewnić się, czy fotelik, mechanizm mocujący do Roweru oraz elementy ograniczające służące zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa na czas jazdy nie są uszkodzone, nie noszą śladów uszkodzeń ani nie są poluzowane i są stabilnie zamocowane do Roweru. Zaleca się również skontrolowanie temperatury fotelika (czy nie jest nadmierna np. z powodu bezpośredniego naświetlenia słonecznego). W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, a w szczególności w przypadku stwierdzenia wadliwości fotelika lub wadliwości montażu fotelika do Roweru, Użytkownik Systemu KRM winien zawiadomić o powyższym Operatora za pośrednictwem BOK, a korzystanie z fotelika jest zabronione.
 6. Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy.
 7. Dzieci w fotelikach powinny nosić odpowiedni kask zabezpieczający (nie stanowi on wyposażenia Roweru). Należy pamiętać, że dzieci powinny być wyposażone w odpowiednie ubrania zabezpieczające przed warunkami atmosferycznymi np. deszczem czy promieniowaniem słonecznym.
 8. Dziecko należy umieścić w foteliku w sposób gwarantujący optymalny komfort i bezpieczeństwo w czasie jazdy, używając systemu ograniczającego, zapewniającego, że ruchy dziecka są ograniczone w foteliku. Zaleca się, aby oparcie pleców było pochylone lekko do tyłu.
 9. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że przewożone dziecko jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania mechanizmu ograniczającego, Klient ponosi wynikającą z tego odpowiedzialność.
 10. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy:
  1. nie istnieje możliwość, by jakakolwiek część ciała dziecka, jego ubrania, lub elementów zabezpieczających, mogła wejść w kontakt z poruszającym się elementem fotelika lub Roweru,
  2. dodatkowe obciążenie Roweru nie wpływa negatywnie na sterowność roweru lub jego równowagę, niezbędną do bezpiecznego poruszania się na Rowerze;
  3. masa i wymiary ciała dziecka nie przekraczają maksymalnego obciążenia fotelika (powyższe należy kontrolować również w trakcie jazdy).
 11. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji fotelika oraz przymocowywanie dodatkowego bagażu do miejsca, w którym znajduje się fotelik z dzieckiem. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy Rowerem z dzieckiem umieszczonym w foteliku, pamiętając, że Rower może zachowywać się inaczej w odniesieniu do utrzymywania równowagi, kierowania i hamowania. W szczególności należy dostosować prędkość jazdy do ograniczeń wynikających z podróżowania dodatkowo obciążonym Rowerem.
 12. W trakcie użytkowania Roweru należy dokonywać bieżącej weryfikacji, czy bagażnik z zamontowanym fotelikiem funkcjonuje należycie, a nadto czy przewożone dziecko nie przesłania w żaden sposób odblasków umieszczonych na bagażniku/foteliku.
 13. Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby nie zostawiać Roweru zaparkowanego z dzieckiem w foteliku bez opieki.
 14. Wypożyczenie oraz Zwrot Roweru z fotelikiem dziecięcym są możliwe na każdej stacji.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Zgoda opiekunów na zawarcie umowy przez niepełnoletniego z operatorem wypożyczalni Nextbike Polska

Formularze reklamacyjne

Oświadczenie o wypadku/kolizji na rowerze

Archiwum regulaminów

Pobierz regulamin

Pobierz regulamin